Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
De ondernemer: Fitnessclub Friends4Life, Melbournestraat 26-28, 1175 RM Lijnden, hierna te noemen Fitnessclub Friends4Life. De consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sport of fitnessactiviteiten.
Sport en fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. Lidmaatschapsovereenkomst: overeenkomst tussen ondernemer en consument ter zake van sport & fitness.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness en groepslessen die tussen Fitnessclub Friends4Life en de consumenten worden gesloten.

Artikel 3. Het aanbod
1. Het aanbod van Fitnessclub Friends4Life wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Fitnessclub Friends4Life aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Voordat het aanbod wordt uitgebracht vult de consument het welkomstformulier in dat hem door Fitnessclub Friends4Life ter beschikking is gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en op welk moment de kosten mogelijk door
Fitnessclub Friends4Life op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en,
– het (huishoudelijk) reglement, de huisregels.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
2. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5. Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingrecht eindigt eerder indien (en op het moment dat) de consument gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6. Duur en beëindiging
1. Fitnessclub Friends4Life biedt de consument ten minste de keuze uit:
– een overeenkomst van 3, 12 of 24 maanden.
De overeenkomst is na einddatum opzegbaar met inachtneming van een volle kalendermaand.
2. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd, minimaal 1 maand voor einddatum.
3. Tussentijdse opzegging bij overeenkomsten van 3, 12 of 24 maanden door de consument is mogelijk indien:
– de consument een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd voor de consument, niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Van een dergelijke toegenomen reistijd is in ieder geval sprake als de woonplaats van de consument meer dan 15 km verder is dan de oorspronkelijke woonplaats of als sprake is van een verdubbeling van de reistijd. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij een opzegging als bedoeld in dit artikellid is Fitnessclub Friends4Life gerechtigd om de abonnementskosten over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementskosten.
4. Opschorting of bevriezing van het abonnement is eenmaal per lidmaatschapsjaar mogelijk bij zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Dit kan voor een periode van maximaal 6 maanden en gaat in per volle kalendermaand. De incasso wordt voor dezelfde periode (per kalendermaand) bevroren. Na hervatting van het actief lidmaatschap, wordt de incasso weer geactiveerd.
Bij tijdelijke onderbreking van de activiteiten door ziekte, verzuim of vakantie kan de contributie niet worden bevroren, aangezien op jaarbasis acht weken niet zijn meegenomen in de samenstelling van de contributie. Voor bevriezing dient de consument een zwangerschaps- of doktersverklaring te overleggen. Een schriftelijk verzoek met kopie van deze verklaring moet worden gestuurd naar Fitnessclub Friends4Life t.a.v. de Club Manager. De consument ontvangt bij akkoord een bevestiging van Fitnessclub Friends4Life. Situaties van overmacht, worden door de directie op grond van een schriftelijk verzoek beoordeeld.
5.Tussentijdse opzegging door Fitnessclub Friends4Life is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of,
– de consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Fitnessclub Friends4Life of jegens een contractant (lid) van Fitnessclub Friends4Life. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Fitnessclub Friends4Life aantoonbaar geleden schade.
6. Indien Fitnessclub Friends4Life zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Fitnessclub Friends4Life mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7. Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Fitnessclub Friends4Life 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het resterende abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8. Verplichtingen van de ondernemer
1. Fitnessclub Friends4Life staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. Fitnessclub Friends4Life onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Fitnessclub Friends4Life staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. Fitnessclub Friends4Life zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. Fitnessclub Friends4Life treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten maar aanvaardt behoudens gebleken tekortkoming geen aansprakelijkheid ter zake.

Artikel 9. Verplichtingen van de consument
1. De consument houdt zich aan de door Fitnessclub Friends4Life gegeven instructies en het (huis¬houdelijk) reglement. Zie ook artikel 6 lid 5.
2. De consument dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Fitnessclub Friends4Life.
3. De consument dient de aanwijzingen van Fitnessclub Friends4Life c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de consument niet bekend is. Indien de consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten dan dient hij dit aan Fitnessclub Friends4Life kenbaar te maken, zodat Fitnessclub Friends4Life uitleg kan geven.
4. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed van drank, drugs, medicijnen of dopinggeduide middelen is.
5. Het is de consument niet toegestaan te roken in Fitnessclub Friends4Life.
6. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Fitnessclub Friends4Life mede te delen.

Artikel 10. Tussentijdse wijzigingen
1. Fitnessclub Friends4Life kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Fitnessclub Friends4Life zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de consument heeft de consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Het resterende abonne¬mentsgeld wordt terugbetaald.

Artikel 11. Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname bestaat uit een persoonlijke toegangssleutel die onder andere wordt gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. De toegangssleutel is persoonsgebonden/strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Indien de toegangssleutel verloren is gegaan of is beschadigd dan kan een nieuwe worden aangevraagd. Fitnessclub Friends4Life is gerechtigd hiervoor ¤25,- in rekening te brengen.

Artikel 12. Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Betalingen per automatische incasso wordt per maand bij vooruitbetaling geïnd. Contante betaling of betaling per factuur is slechts mogelijk voor de overeengekomen contractperiode bij vooruitbetaling.
2. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fitnessclub Friends4Life schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fitnessclub Friends4Life gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Fitnessclub Friends4Life bevoegd om de consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Fitnessclub Friends4Life bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. Fitnessclub Friends4Life zal, als blijkt dat contributie niet inbaar is zoals overeengekomen, haar gerechtsdeurwaarder de verschuldigde contributie tot einddatum laten vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Fitnessclub Friends4Life is tegenover de consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Fitnessclub Friends4Life komt. Fitnessclub Friends4Life is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Fitnessclub Friends4Life maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. Fitnessclub Friends4Life zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Fitnessclub Friends4Life is beperkt tot het bedrag waarvoor de ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van 1.250.000,- euro per gebeurtenis.
3. De consument is tegenover Fitnessclub Friends4Life aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de consument komt.
4. Fitnessclub Friends4Life aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gezondheidsklachten als gevolg van het gebruik van zonnebanken.

Artikel 14. Klachten
1. Fitnessclub Friends4Life beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, bij Fitnessclub Friends4Life in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
4. Fitnessclub Friends4Life beantwoordt de door de consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Fitnessclub Friends4Life binnen zeven dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

CONTACT

OPENINGSTIJDEN:
Ma. t / m Vrij. 7:00 tot 22:00 uur.
Zat. en Zon. 08:30-16:00 uur.

ADRES:
Melbournestraat 26-28
1175 RM Lijnden

TELEFOONNUMMER:
+31 20 449 1140

EMAIL:
[email protected]

KVK:
34364239
IBAN:
NL50ABNA0541172360
BTW:
NL.8214.67.372.b.01